O nama

U članstvu Sindikata PTT Srbije se nalazi približno trećina svih zaposlenih u JP “Pošta Srbije”, koji su organizovani u 35 sindikalnih organizacija. Najviši organ Sindikata PTT Srbije je Skupština koja ima promenljiv broj članova u zavisnosti od broja sindikalnih organizacija i broja članova u njima, što se konstatuje na početku zasedanja Skupštine.

Skupštinu čine predsednici sindikalnih organizacija po funkciji i članovi Skupštine izabrani u sindikalnim organizacijama i to:

– od 31 do 200 članova sindikalne organizacije bira se jedan član Skupštine,
– na svakih sledećih 200 i započetih 200 članova sindikalne organizacije, bira se još po jedan član Skupštine.

Skupština bira Predsedništvo Sindikata PTT Srbije, kao izvršni organ, iz redova sindikalnih aktivista (članova odbora SO) po principu jedinstvene izborne liste isključivo tajnim glasanjem između dve i više predloženih lista, a aklamacijom ukoliko je predložena samo jedna izborna lista.

Između dve Skupštine koja se sastaje jednom godišnje u redovnom zasedanju, najviši organ je Glavni odbor.
Glavni odbor broji 35 članova i čine ga predsednici sindikalnih organizacija.

Predsednik Sindikata PTT Srbija je Radoje Đermanović.